همیشه دغدغه اصلی بنده انجام انتخاب اصلح از میان گزینه های موجود بوده است. این انتخاب در همه حوزه های علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند شکل گیرد. هر انتخاب قطعا تاثیرات خاص خود را در چارچوب مرتبط با آن خواهد داشت و اگر با دقت و بصیرت انجام نشود ممکن تبعات آن آسیب های فردی و جمعی را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را  موجب گردد.

همه افراد موفق با انتخاب اصلح در دوران زندگی خود سرنوشت مطلوب و آرمانی را برای خود، خانواده و حتی بخشی از جامعه رقم زده اند. پس ما و شما نیز نباید هیچ انتخابی را بدون مطالعه و بررسی انجام دهیم چرا که اگر شنیده ایم این جمله را که "اشتباه قابل جبران است" ولی قطعاً هر اشتباهی قابل جبران نیست.  

این وب لاگ با هدف معرفی و تبیین ملاک ها و معیارهای انتخاب اصلح در حوزه کارآفرینی و سرمایه اجتماعی هدف گذاری شده است.